Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. Tranh chấp hợp đồng là vụ việc xảy ra rất thường xuyên trong hoạt động các của doanh nghiệp. Mọi nghiệp vụ mua bán giao dịch đều phải dựa trên hợp đồng- hợp đồng mua bán, hợp đồng đại lý, hợp đồng tín dụng… Khi các bên ký kết hợp đồng đều muốn các điều khoản trong hợp đồng phải rõ ràng, chặt chẽ, có lợi cho các bên, dễ dàng giải quyết khi có tranh chấp…

Công ty luật tại TPHCM

Công ty luật tại TPHCM

Tranh chấp hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ hợp đồng liên quan đến việc thực hiện (hoặc không thực hiện) các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.Tranh chấp hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng được thể hiện qua nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải, tòa án, trọng tài và các nội dung khác liên quan, cụ thể. Khi tranh chấp Hợp đồng phát sinh, nếu các bên không tự thương lượng, hòa giải với nhau thì có thể được giải quyết tại Tòa án. Tùy theo tính chất của Hợp đồng là kinh tế hay dân sự mà các tranh chấp phát sinh có thể được Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế hay thủ tục tố tụng dân sự. Tranh chấp hợp đồng đòi hỏi phải được giải quyết thỏa đáng bằng một phương thức chọn lựa phù hợp để nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, vừa đảm bảo trật tự pháp luật và kỷ cương xã hội, giáo dục được ý thức tôn trọng pháp luật của công dân, góp phần chủ động ngăn ngừa các vi phạm hợp đồng.

 Các lĩnh vực tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng:

  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động; atslegal
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng đầu tư góp vốn kinh doanh thương mại;
  • Tranh chấp hợp đồng vận tải hàng hóa;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm,
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng đầu tư kinh doanh bất động sản; giải quyết tranh chấp hợp đồngxây dựng;
  • Tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự (mua tài sản, mượn tài sản, thuê tài sản, đất đai).